گزارش کارها و فعالیت های جهادی را به مردم ارائه کنید

 
 

گزارش کارها و فعالیت های جهادی را به مردم ارائه کنید

رهبر معظم انقلاب با تأکید بر گفتمان سازی فعالیت های جهادی در کشور، خواستار اطلاع رسانی هنرمندانه و تبلیغات درست درباره کارهای گروه های جهادی شدند.