احکام روزه بانوان

مبارک باد آمد ماه روزه رهت // خوش باد ای همراه روزه دعاها اندرین مه مستجاب است //فَلَک ها را بِدَرَّد آه روزه

مبارک باد آمد ماه روزه رهت // خوش باد ای همراه روزه

دعاها اندرین مه مستجاب است //فَلَک ها را بِدَرَّد آه روزه

شماری از خوانندگان مجله «مبلغان » – خود – از بانوان مبلغ هستند. اینان و شماری بسیار دیگر نیز در ماه رمضان برای «بانوان » به امر تبلیغ و بیان «احکام روزه » می پردازند. از این رو، ضرور می آید که با «احکام روزه بانوان » بیشتر آشنا شویم و پیش از آن، دو نکته را به خاطر داشته باشیم:
۱- احکام این نوشتار طبق فتاوا و نظریات «حضرت امام خمینی رحمه الله » برگزیده شده اند، زیرا هدف اصلی از این قلمزنی «احکام شناسی » بوده است و نه چیزی دیگر. بدین رو، هر یک از مخاطبان این احکام باید از مرجع تقلید خویش پیروی کنند، هر چند شمار فراوانی از مقلدان در احکام الهی هنوز بر تقلید از «حضرت امام خمینی رحمه الله » باقی مانده اند و یا ممکن است فتاوای مرجع تقلیدشان با شماری از فتاوای «امام راحل رحمه الله » همسانی داشته باشد.
۲- در این نگاشته، کوشش بر این بوده است که احکام مهم روزه بانوان و مسائل مورد ابتلای آنان به خامه قلم آراسته شود؛ اما «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید… »

شرایط وجوب روزه
روزه با شرایط زیر بر انسان واجب می شود:
الف – بالغ بودن.
ب – عاقل بودن.
ج – مسافر نبودن.
د – مضر نبودن روزه.
ه – پاک بودن زن از حیض و نفاس (۱).

روزه نگرفتن در اوایل بلوغ
سؤال: در سال های اول تکلیف (۹ سالگی به بعد) به توصیه و تاکید مادرم مبنی بر اینکه توانایی روزه گرفتن را ندارم، و با توجه به اینکه خودم نیز نمی توانستم تشخیص دهم که آیا می توانم روزه بگیرم یا نه، چند سالی را روزه نگرفته ام و در حال حاضر چون مدت زیادی از آن گذشته، تعداد روزه های فوت شده را نمی دانم، و ثانیا نمی دانم که آیا کفاره هم بر من واجب است یا نه؟
پاسخ: باسمه تعالی – به مقداری که یقین دارید بعد از بلوغ روزه نگرفته اید، باید قضا نمایید و کفاره در فرض مساله واجب نیست (۲)

یقین نداشتن به نگرفتن روزه
سؤال: دختری هستم ۱۷ ساله که به حکم شرع اسلام از ۹ سالگی شروع به روزه گرفتن کرده ام، اما سه سال اول را به گفته خواهرم، من روزه های خود را با خوردن چیزهایی باطل می کرده ام، ولی خودم به یاد ندارم که چیزی خورده باشم، در صورتی که خواهرم قسم می خورد که من روزه های خود را افطار می کرده ام. امیدوارم با راهنمایی شما رهبر عزیز تزکیه نفس و باطن کنم.
پاسخ: باسمه تعالی – اگر یادتان نیست که روزه نگرفته اید یا افطار کرده اید، چیزی بر شما نیست (۳).

استمرار بیماری و قضا نداشتن روزه
سؤال: دختری ۲۷ ساله هستم که از سن ۵ سالگی به بیماری رماتیسم مبتلا شده ام و تاکنون نیز به بیماری مبتلا هستم و به طور مستمر دارو می خورم و تحت نظر پزشک می باشم، در ضمن به بیماری اعصاب نیز مبتلا هستم. این حقیر از سن ۹ سالگی که روزه ماه رمضان بر دختران واجب می شود تا کنون که ۲۷ سال دارم نتوانسته ام به علت بیماری روزه بگیرم. آیا من باید کفاره روزه هایی را که نگرفته ام بدهم؟ در صورت مثبت بودن جواب، بفرمایید که چه چیز و چه مقدار و به کی باید بدهم؟
پاسخ: باسمه تعالی – اگر به علت بیماری، روزه فوت شده و بیماری استمرار دارد، قضا ساقط است. ولی برای هر روز باید یک مد طعام به فقیر بدهد (۴).

روزه و ضعف چشم
سؤال: چشمان من خیلی ضعیف می باشد (نمره ۸) و خیلی دوست دارم که روزه بگیرم، ولی می ترسم که برای چشمانم ضرر داشته باشد. آیا باید روزه بگیرم؟ و آیا می توانم کارهای ظریف دیگری از قبیل خیاطی، بافتنی و مطالعه انجام دهم؟
پاسخ: باسمه تعالی – با فرض خوف و ترس ضرر برای چشم، روزه گرفتن جایز نیست، و همچنین کارهای دیگری که به چشم ضرر داشته باشد (۵).

روزه و ضعف جسمانی
سؤال: دختری که به حد بلوغ رسیده است، به واسطه ضعف بنیه نمی تواند ماه مبارک روزه بگیرد، و بعد از ماه مبارک هم تا سال دیگر نمی تواند قضا کند حکمش چیست؟
پاسخ: باسمه تعالی – قضای روزه ها بر عهده او هست، هر وقت توانست بگیرد. و برای تاخیر هر روز تا رمضان بعد باید یک مد طعام که تقریبا ده سیر است به فقیر بدهد، مگر آنکه در تاخیر معذور باشد و پس از آن اگر تاخیر شد، چیزی بر او نیست (۶).

بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست
برخی از بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست عبارتند از:
الف) زن باردار
زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید. (۷)

ب) زن شیرده
زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایه او باشد یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد. و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست. و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته، باید قضا نماید. ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد (۸).

ج) زن پیر
۱- کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او وجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد (۹).
۲- کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه هایی را که نگرفته به جا آورد (۱۰).

روزه زنان باردار
سؤال: آیا بر زن حامله در مدت حاملگی بخصوص ماه های اول، روزه واجب است و برای حمل او ضرری ندارد؟
پاسخ: باسمه تعالی – روزه بر او واجب است، مگر برای خود او یا حمل ضرر داشته باشد (۱۱).

قضای روزه زنان باردار
سؤال: زنی مدت هاست که یا حامله است و یا بچه شیر می دهد، و در ماه رمضان نمی تواند روزه بگیرد. تکلیفش در مورد قضای روزه چگونه است؟
پاسخ: وجوب قضا ساقط نیست (۱۲).

قضای روزه زن شیرده
سؤال: اینجانب در سنین اول بلوغ به علت نادانی، بیشتر روزه هایم را خورده ام و روزهای حاملگی به علت دستور دکتر روزه نگرفتم و سال اول عروسی یک ماه نگرفتم. اکنون ۵۰ ساله هستم و نمی توانم همه آن ها را بگیرم. البته تا آنجا که ممکن است روزه می گیرم. از طرفی برای هر روز ۶۰ نفر را نمی توانم طعام یا پولش را بدهم. بفرمایید چه کنم تا دینم ادا شود؟
پاسخ: باسمه تعالی – اگر از روی علم و عمد روزه ها را نگرفته اید، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است. ولی زن اگر بچه شیر می دهد و روزه برای او یا بچه اش ضرر دارد، می تواند افطار کند و فقط روزه ها را قضا کند و کفاره ندارد (۱۳) ، و دادن پول به جای کفاره کفایت نمی کند (۱۴).

زن حائض و نفساء
۱- روزه بر زن حائض و نفساء واجب نیست، اگر چه خون قاعدگی یا نفاس را فقط در جزئی از روز ببیند. بنابراین چنانچه زنی لحظه ای قبل از غروب آفتاب این خون ها را ببیند، و یا لحظه ای بعد از اذان صبح این خون ها از او قطع شوند، روزه بر او واجب نیست و روزه اش صحیح نخواهد بود (۱۵).
۲- اگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس روزه رمضان را نگیرد، و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد، لازم نیست روزه هایی را که نگرفته برای او قضا کنند، اگر چه مستحب است (۱۶).
۳- اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده، قضا نماید. و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند، بعد بفهمد که حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید قضا نماید (۱۷).
۴- وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادت های خود را به جا آورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ۱۰ روز یا کمتر از ۱۰ روز باشد، تمام آن نفاس است. و اگر روزهایی که پاک بوده، روزه گرفته باشد باید قضا نماید (۱۸).
۵- بانوانی که در ایام حیض و نفاس روزه واجب نگرفته اند، واجب است قضای آن را به جا آورند. و بر زن مستحاضه واجب است که ادای روزه را به جا آورد، و اگر از او فوت شد، قضای آن را به جا آورد. (۱۹)

مشاهده خون بعد از عادت ماهانه
سؤال: عادت ماهانه خانمی به طور معمول ۵ روز بوده و پس از این مدت پاک می شده. در ماه مبارک رمضان طبق عادت همیشگی پس از پنج روز، غسل نموده و روز ششم پاک بوده و روزه گرفته، ولی در روز هفتم دوباره لکه خونی مشاهده کرده. وضعیت نماز و روزه این شخص در این دو روز – بخصوص روز ششم – چگونه است؟
پاسخ: باسمه تعالی – در چنین صورتی هر دو روز حکم حیض را دارد (۲۰).

استفاده از قرص
سؤال: آیا زن در ماه رمضان می تواند از قرص های ضد رگل استفاده کند تا بتواند روزه یک ماه را کامل بگیرد؟
پاسخ: باسمه تعالی – اگر ضرر به مزاج نزند، اشکال ندارد (۲۱).

بند آمدن خون حیض
سؤال: زنی که معمولا حیض می شود، ولی از قرص جلوگیری حیض استفاده کرده تا روزه اش را نخورد، آیا صحیح است یا خیر؟
پاسخ: باسمه تعالی – اگر با خوردن قرص، حیض بند آمده، روزه صحیح است (۲۲).

پیشگیری از عادت با قرص و آمپول
سؤال: بعضی از خانم ها (در سفر حج) برای پیشگیری از عادت ماهانه قرص می خورند. گاهی با خوردن قرص باز هم عادت می شوند و به وسیله آمپول از ادامه عادت جلوگیری می کنند. در این صورت آیا حکم طهارت از حیض را پیدا می کنند، و آیا می توانند وارد مسجدالحرام شوند و طواف نماز به جا آورند؟
پاسخ: باسمه تعالی – اگر ۳ روز پی در پی خون نبینند، حکم حیض مترتب نیست و نماز و روزه صحیح است، و کمتر از ۳ روز حکم استحاضه را دارد (۲۳).

روزه مستحاضه
۱- روزه مستحاضه قلیله صحیح است و در صحت آن، وضو شرط نیست. اما غیرمستحاضه قلیله بنابر اقوی غسل های روزانه اش در صحت روزه اش شرط است. و در مستحاضه کثیره احتیاط ترک نشود به اینکه غسل شبی را که فردایش روزه می گیرد انجام دهد (۲۴).
۲- روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد، در صورتی صحیح است که در روز غسل هایی را که برای نمازهای روزش واجب است انجام دهد. و نیز بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای آن روز روزه بگیرد به جا آورد. ولی اگر بعد از نماز مغرب و عشا غسل نکند و برای خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید، و در روز هم غسل هایی را که برای نمازهای روزش واجب است به جا آورد، روزه او صحیح است (۲۵).
۳- بنابر اقوا برای اینکه روزه مستحاضه صحیح باشد، انجام غسل هایی که در روز برای نماز انجام می شود، شرط است. ولی انجام غیرغسل های روزانه (یعنی غسل هایی که برای نمازهای شبش انجام می شود) شرط نیست. بنابراین اگر پیش از نماز صبح یا ظهر و عصر مستحاضه شود به طوری که موجب غسل باشد، مانند استحاضه متوسطه و یا کثیره و غسل نکند، روزه او باطل می شود. بر خلاف اینکه اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، روزه اش باطل نمی شود. و احتیاط ترک نشود به اینکه غسل نماز شب قبلش را انجام دهد. و اگر پیش از سپیده صبح برای نماز شب و یا نماز صبح غسل کند، کفایت می کند و بنابر اقوا روزه او صحیح است (۲۶).
۴- اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او صحیح است (۲۷).
۵- اگر زنی که در حال استحاضه است، غسل های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه (توضیح المسائل) گفته شده به جا آورد، روزه او صحیح است (۲۸).
۶- احتیاط واجب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است به مقداری که می تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری کند(۲۹).

مبطلات روزه و احکام آن
۱- نه چیز روزه را باطل می کند، از جمله:
الف. خوردن و آشامیدن.
ب. باقی ماندن بر حیض و نفاس تا اذان صبح (۳۰).
۲- جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذاو مانند این ها که معمولا به حلق نمی رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند. ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد، چنانچه فرو رود، روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است (۳۱).
۳- سؤال: در سن ۹ سالگی که روزه بر من واجب شده بود، پدرم برای خوردن سحری وقتی مرا بیدار می کرد که ۵ دقیقه به اذان صبح باقی مانده بود و می گفت: “تا اذان تمام نشده است می توانید غذا بخورید. ” و من هم همین کار را می کردم و تا کلمه “حی علی خیر العمل” غذا می خوردم. آیا این روزه ها قضا دارد یا نه؟
پاسخ: باسمه تعالی – اگر نمی دانید بعد از طلوع فجر خورده اید، قضا ندارند (۳۲).
۴- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم نکند روزه اش باطل است (۳۳).
۵- کسی که فاقد الطهورین است (یعنی وسیله غسل و تیمم ندارد) ، اگر تا اذان صبح بر حیض و نفاس باقی بماند، روزه اش صحیح است (۳۴).
۶- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه اش صحیح است، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری بگیرد، اگر چه بدون تیمم هم روزه اش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که تیمم کند (۳۵).
۷- اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است. ولی اگر در وسعت وقت قضای رمضان را گرفته باشد، صحیح بودن آن اشکال دارد (۳۶).
۸- اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است (۳۷).
۹- اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه هایی که گرفته صحیح است (۳۸).
۱۰- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه اش باطل است. ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد که حمام، زنانه شود، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتی که تیمم کند روزه او صحیح است (۳۹).

کفاره روزه
۱- اگر عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، کفاره بر او واجب نیست (۴۰).
۲- (در کفاره روزه) اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد، عذری مثل حیض یا نفاس یا سفری که در رفتن آن مجبور است برای او پیش آید، بعد از برطرف شدن عذر، واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر به جا می آورد (۴۱).

روزه کفاره
اگر زن در عزای میت صورت خود بخراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند، باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد، و یا آن ها را بپوشاند. و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد، بلکه اگر خون هم نیاید، بنابر احتیاط واجب به این دستور عمل نماید (۴۲).

قضای روزه
سؤال: بانویی است مدت ۱۴ سال ازدواج کرده و ماه مبارک رمضان هیچ سالی روزه هایش را مرتب نگرفته. گاهی حامله بوده و گاهی تقریبا مریض، و در ایام غیر ماه رمضان که سلامت هم بوده، قضای آن ها را به جا نیاورده است و موانعی هم نداشته و نمی داند در این چند سال ماه رمضان چند روز را روزه نگرفته، چه مقدار باید قضا نماید؟
پاسخ: باسمه تعالی – روزه هایی را که یقین دارد قضا شده، باید قضا نماید و بیشتر از آن واجب نیست (۴۳).

قضای روزه پدر و مادر
قضای روزه پدر بر غیر پسر بزرگتر و بر دختر – اگر چه فرزند پسر هم نباشد – واجب نیست. و قضای روزه مادر نه بر پسر و نه بر دختر واجب نخواهد بود (۴۴).

روزه های حرام
۱- اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود، و همچنین اگر شوهر، او را از گرفتن روزه مستحبی مطلقا نهی کند (چه مزاحمت با حق شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) نباید این احتیاط ترک شود (۴۵).
۲- روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نیست. بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولی او را از گرفتن روزه مستحبی (منع) کنند، احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد (۴۶).

مستحبات و مکروهات در روزه
۱- زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود، مستحب است در ماه رمضان از کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.(۴۷)
۲- چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است: سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد و نشستن زن در آب و… (۴۸).

زکات فطره
زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور کس دیگر باشد، فطره اش بر آن کس واجب است، و اگر نان خور کس دیگر نیست در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد (۴۹).


پی نوشت:

۱) تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۲۹۳- ۲۹۴، مساله ۱ و ۲٫
۲) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۲۸، سؤال ۷۶٫
۳) همان، ج ۱، ص ۳۳۳، سؤال ۹۰٫
۴) همان، ج ۱، ص ۳۱۸، سؤال ۴۵٫
۵) همان، ج ۱، ص ۳۱۷، سؤال ۴۴٫
۶) همان، ج ۱، ص ۳۳۳، سؤال ۸۸٫
۷) توضیح المسائل، مساله ۱۷۲۸٫
۸) همان، مساله ۱۷۲۹٫
۹) همان، مساله ۱۷۲۵٫
۱۰) همان، مساله ۱۷۲۶٫
۱۱) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۲۶، سؤال ۶۸٫
۱۲) همان، ج ۱، ص ۳۳۲، سؤال ۸۷٫
۱۳) یعنی لازم نیست کفاره کسی راکه عمدا روزه نگرفته است بپردازد، اگر چه کفاره مخصوص زنی که به خاطر شیردادن، روزه خود را نگرفته است، در محل خود بیان شده است.
۱۴) همان، ج ۱، ص ۳۲۹، سؤال ۷۹٫
۱۵) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۶۴۰ و تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۹۳، مساله ۱٫
۱۶) توضیح المسائل، مساله ۱۷۰۲٫
۱۷) همان، مساله ۵۰۷٫
۱۸) همان، مساله ۵۱۵٫
۱۹) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۹۸، قبل از مساله ۱ و العروه الوثقی، ج ۲، ص ۲۲۹، مساله ۳٫
۲۰) رساله نوین، عبدالکریم بی آزار شیرازی، ج ۱، ص ۱۱۳٫
۲۱) همان، ج ۱، ص ۱۱۳٫
۲۲) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۱۶، سؤال ۳۹٫
۲۳) رساله نوین، ج ۱، ص ۱۱۲٫
۲۴) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۵۹، مساله ۶٫
۲۵) توضیح المسائل، مساله ۴۱۸٫
۲۶) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۸۲، مساله ۶٫
۲۷) توضیح المسائل، مساله ۴۱۹٫
۲۸) توضیح المسائل، مساله ۱۶۴۳٫
۲۹) همان، مساله ۴۱۷٫
۳۰) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۵۷۲٫
۳۱) توضیح المسائل، مساله ۱۵۸۲٫
۳۲) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۱۴، سؤال ۳۴٫
۳۳) توضیح المسائل، مساله ۱۶۳۷٫
۳۴) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۸۳، مساله ۷٫
۳۵) توضیح المسائل، مساله ۱۶۳۸٫
۳۶) همان، مساله ۱۶۳۹٫
۳۷) همان، مساله ۱۶۴۰٫
۳۸) همان، مساله ۱۶۴۱٫
۳۹) همان، مساله ۱۶۴۲٫
۴۰) همان، مساله ۱۶۷۵٫
۴۱) همان، مساله ۱۶۶۴٫
۴۲) همان، مساله ۶۳۶٫
۴۳) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۲۶، سؤال ۶۷٫
۴۴) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۳۹۸ و ۱۷۱۲ و العروه الوثقی، ج ۱، ص ۷۵۶٫
۴۵) توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۰ و تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۳۰۴ و العروه الوثقی، ج ۲، ص ۲۴۳٫
۴۶) توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۱٫
۴۷) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۹٫
۴۸) همان، مساله ۱۶۵۷٫
۴۹) توضیح المسائل، مساله ۲۰۰۸٫

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره۸۴٫« (خبری قبلی)دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = 7