ابن تيميه

 
 

ابن تیمیه:اهل سنت جهنمی!+سند

از عقاید فرقه ساختگی و گمراه وهابیت، کافر و مرتد دانستن همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است.


ابن تیمیه در آئینه اندیشه متفکران

  ابن تیمیه در آئینه اندیشه متفکران (نویسنده: جعفر سبحانى )