ارباب فکر چاره اندیشی کنند

 
 

وجود تعطیلات بسیار معضلی برای حوزه و کشور است/ ارباب فکر چاره اندیشی کنند

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی وجود تعطیلات بسیار را معضلی برای کشور و حوزه های علمیه دانست و از ارباب فکر خواست تا برای این مسأله چاره اندیشی کنند.