امام علي(ع)

 
 

اعتراف معاویه به غصب شدن حق امام علی(ع)

معاویه در نامه اش به محمد بن ابی بکر به حقایقی اعتراف کرده که بازخوانی تاریخ در این رابطه سودمند است: معاویه در جواب نامه ای که محمد بن ابی بکر به وی نوشته بود می نویسد: امّا بعد؛ نامه ات به من رسید که در آن… از حقّ فرزند ابوطالب و پیشینه دیرین و خویشاوندى اش با پیامبر خدا و یارى رساندنش به او و همدردى اش با او( پیامبر(ص)) در هر بیم و هراس، یاد کرده اى. ) بدین سان( با فضلِ کسى جز خود، با من احتجاجبیشتر بخوانید