امام علی(ع) ۱۴۰۰ سال پیش از ظهور داعش خبر دادند

 
 

امام علی(ع) ۱۴۰۰ سال پیش از ظهور داعش خبر دادند

دکتر شوقی علام مفتی مصر با تاکید بر اینکه منطقه در معرض حملات وحشیانه قرار داد و امیر المؤمنین علی (ع) ۱۴۰۰ سال پیش از ظهور داعش خبر داده بودند، اشاره کرد: هیچ توجیه شرعی برای کشتار انسان ها بر روی زمین وجود ندارد.