امنیت ،نظام اسلامی ،ارزش

 
 

امنیت درنظام اسلامی بالاترین ارزش را دارد

حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:امنیت درنظام اسلامی بالاترین ارزش را دارد چرا که همه تعالی و رشد فرهنگی اقتصادی و نظامی دربستر امنیت به وجود می آید و اگر امنیت نباشد چیزی نیست.