با کمبود جدی روحانی تبلیغی مواجه‌ایم

 
 

با کمبود جدی روحانی تبلیغی مواجه‌ایم

  با وجود سه هزار و ۲۰۰ مبلغ در سراسر کشور نیاز تبلیغی نسبت به تعداد مبلغان بیشتر است.