برای ایجاد تحول نیازمند افکار حوزویان هستیم

 
 

برای ایجاد تحول نیازمند افکار حوزویان هستیم/ در اتاق فکر مدیر حوزه همه سلایق حوزوی حضور داشته باشند

اگر همان روش های سنتی و سنت های حسنه حوزه که محوریت تدریس، تعلیم و مباحثه در حوزه بود را به نحوی احیا کنیم، خدمت بزرگی به حوزه ها کرده ایم.