بیانیه اتاق تبلیغ خراسان پیرامون تحصن علمای خراسان جنوبی

 
 

بیانیه اتاق تبلیغ خراسان پیرامون تحصن علمای خراسان جنوبی

نماینده محترم ولی فقیه،ائمه محترم جمعه و جماعات، طلاب و فضلای محترم خراسان جنوبی