تحول در حوزه، بایدها و ضرورت ها

 
 

تحول در حوزه، بایدها و ضرورت ها

حوزه برای تحقق رسالت های ذاتی خود، حفظ و نشر ارزش های انسانی، اسلام ناب و انقلاب و تاثیرگذاری در عرصه فرهنگی جامعه، جهان اسلام و دنیا، نیازمند تحول است.