ترک دنیا ،محضر خدا

 
 

آیا می‌شود بدون ترک دنیا در محضر خدا بود؟

آیا راهى وجود دارد که انسان بتواند به سبب آن ترک دنیا نکند و با این حال از سخط و خشم خدا مأمون و به رضاى خدا مطمئن باشد.