حوزه علمیه،نشست تخصصی،پژوهشکده حج و زیارت،سلفیه،وهابیت

 
 

مقایسه تطبیقی سلفیه و وهابیت

معاون بین الملل حوزه، در دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی پژوهشکده حج و زیارت در قم، مقایسه تطبیقی سلفیه و وهابیت را بررسی کرد.