خاطرات شاهد عینی آیت الله ابوالقاسم خزعلی از قیام گوهرشاد مشهد

 
 

خاطرات شاهد عینی آیت الله ابوالقاسم خزعلی از قیام گوهرشاد مشهد

خاطرات شاهد عینی آیت الله ابوالقاسم خزعلی از قیام گوهرشاد مشهد از ترس تب کردم