سطح شعور به مدرک نیست، به درک و فهم است

 
 

عضو هیت امنای اتاق فکر تبلیغ:سطح شعور به مدرک نیست، به درک و فهم است

براساس دیدگاه اسلام، دختر و پسر باید هم کفو باشند از نظر اندیشه، دین و فرهنگ همدیگر را درک کنند و بدانند سطح شعور به مدرک نیست، بلکه به درک و فهم است.