سیستم آموزشی

 
 

سیستم آموزشی ما منجر به تولید علم نمی‌شود!

  مشکل این است که فضای علمی ما برای تولید علم طراحی نشده و کسی که از ابتدا وارد کار علمی می‌شود، تا انتها برای تولید علم، پرورش و آموزش نمی‌یابد.