فكر

 
 

قصه‌های قرآنی ابزار مناسب فکری و هدایتی برای انسان‌هاست

 عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت قصه‌های قرآنی و تبیین آن برای گروه سنی کودک و نوجوان گفت: قصه‌های قرآنی ابزاری مناسب برای سوق دادن افکار و هدایت انسان‌ها به شمار می‌آیند.