نسل سوم ،تلفن همراه ،فساد، حرام

 
 

استفاده از نسل سوم تلفن همراه به قصد ترویج فساد حرام است

 عضو ستاد ترویج احکام استفاده از نسل سوم تلفن همراه را به قصد ترویج فساد حرام دانست و به تبیین فتوای مراجع تقلید در تحریم رایتل پرداخت.