پیرامون جمهوری اسلامی

 
 

پیرامون جمهوری اسلامی

در این مقاله به ارائه خلاصه ای از کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» تألیف استاد شهید مطهری(رحمه الله)، می پردازیم. این کتاب از شش بخش تشکیل شده است که خلاصه سه بخش مهم آن تقدیم می شود.