اختیارات و وظایف قوه قضائیه در پیگیری حقوق عمومی

 
 

اختیارات و وظایف قوه قضائیه در پیگیری حقوق عمومی

اختیارات و وظایف قوه قضائیه در پیگیری حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن استیفای حقوق عمومی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی را وظیفه قوه قضائیه دانست.