الزامات و چالش های «رونق تولید» از منظر آیت الله مکارم شیرازی

 
 

الزامات و چالش های «رونق تولید» از منظر آیت الله مکارم شیرازی

با حمایت از تولید داخلی می توانیم اقتصاد کشورمان را مدیریت کنیم، لیکن لازمه حمایت از تولید داخلی، تولید مطلوب و باکیفیت توسط تولید کنندگان است.