بدون آگاهی از علم تفسیر نمی توان به اخلاق اسلامی رسید

 
 

بدون آگاهی از علم تفسیر نمی توان به اخلاق اسلامی رسید

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقویت پایه های ایمان به خداوند و قیامت را راه تقواپیشگی معرفی کرد و گفت: رابطه علم تفسیر و اخلاق به گونه ای است که اگر کسی به این علم آگاهی نداشته باشد، نمی تواند اخلاق اسلامی را در خود پرورش دهد.