تفکر و مدیریت غرایز عامل رسیدن به کمال

 
 

اسلام نگاهی جامع به زندگی انسان دارد|تفکر و مدیریت غرایز عامل رسیدن به کمال

حضرت آیت الله سبحانی تفکر و مدیریت غرایز را سبب رسیدن به کمال دانست و تأکید کرد که اسلام نگاهی جامعه به زندگی انسان دارد و تک جانبه نگر نیست.