جایگاه «غدیر» در وحدت امت اسلامی

 
 

جایگاه «غدیر» در وحدت امت اسلامی

جایگاه «غدیر» در وحدت امت اسلامی حضرت ‌آیت الله مکارم تأکید کرد: اسلام براى وحدت و یکپارچگى جامعه اسلامى و انسجام و استحکام آن، اهمّیّت فوق العاده اى قائل شده است و هر چیز این وحدت را تحکیم کند مورد علاقه اسلام است.