حامی راستین انقلاب اسلامی ایران

 
 

حامی راستین انقلاب اسلامی ایران

در ۱۷ شوال ۱۳۱۳ ق نیمه فروردین ۱۲۷۵ ش شهید مصطفی خمینی، فرزند سید احمد موسوی، از هاجر خانم دارای فرزندی گردید که «سید مرتضی» نامیده شد…