حب مقام انسان را دچار لغزش می کند

 
 

حب مقام انسان را دچار لغزش می کند| انسان حقیقت خواه مرتکب گناه نمی شود

حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که حب مقام سبب فرصت سوزی انسان می شود، گفت: در تاریخ بسیاری از افراد و علما به دلیل حب مقام دچار لعزش شده اند.