حل مشکلات معیشتی بر همه چیز مقدم است

 
 

حل مشکلات معیشتی بر همه چیز مقدم است|گرانی مردم را در تنگنا قرار داده است

حضرت آیت الله نوری همدانی حل مشکلات معیشتی مردم را بر کارهای دیگر مقدم دانست و گفت:گرانی های لجام گسیخته معیشت و زندگی مردم را در تنگنا قرار داده است.