دروغ و خیانت در طبیعت مؤمن جایی ندارد

 
 

دروغ و خیانت در طبیعت مؤمن جایی ندارد

حدیث اخلاقی بزرگان(۶۳) دروغ و خیانت در طبیعت مؤمن جایی ندارد این دو عمل( دروغ و خیانت) اساس زندگی انسان را متزلزل می کند، چرا که تشکیل جامعه انسانی بر اساس اعتماد است که اگر نباشد، جامعه وجود ندارد و دروغ، این سرمایه را از بین می برد.