دولت فاصله بین انتظارات مردم و وعده ها را کاهش دهد

 
 

دولت فاصله بین انتظارات مردم و وعده ها را کاهش دهد

حضرت ‌آیت الله علوی گرگانی گفت: هرکس برای راه انداختن کار خود وعده هایی داده و انتظارات مردم را بالا برده است، بین انتظارات و مردم وآنچه دولت می خواهد انجام دهد فاصله وجود دارد.