روز به روز بر اقتدار دفاعی افزوده شود

 
 

روز به روز بر اقتدار دفاعی افزوده شود | دشمنان جرأت نگاه چپ به ایران ندارند

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور تصریح کرد که اقتدار دفاعی و نظام ایران اسلامی خواب دشمنان را آشفته کرده است.