سلامت معنوی و امنیت جامعه در گرو حفظ حجاب اسلامی است

 
 

سلامت معنوی و امنیت جامعه در گرو حفظ حجاب اسلامی است

سلامت معنوی و امنیت جامعه در گرو حفظ حجاب اسلامی است عضو هیأت امنای اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که عمده تهاجم فرهنگی امروز دشمن متمرکز بر مساله عفاف و حجاب است، گفت: بی حجابی سلامت معنوی جامعه را به خطر می اندازد و با ارتقای ضریب عفاف و حجاب امنیت جامعه تضمین می شود.