ضرورت بصیرت مبلغ

 
 

ضرورت بصیرت مبلغ

بدون شک اگر مبلغان توانا و زبردست در تبلیغ و ترویج اصول و مبانی مکتب اسلام، هماهنگ با زمان حرکت نکنند، استمرار آن ارزشها از ضمانتی برخوردار نخواهد بود. اندیشه گر بُلند و زبان گر رسا بُود // هر گفته‌ای بلند و گران سنگ می‌شود بدون شک اگر مبلغان توانا و زبردست در تبلیغ و ترویج اصول و مبانی مکتب اسلام، هماهنگ با زمان حرکت نکنند، استمرار آن ارزشها از ضمانتی برخوردار نخواهد بود و از مکتب و پیروانش جز آثاری در اوراق تاریخ باقی نخواهد ماند. اینکه آیین اسلامبیشتر بخوانید