عربستان با صرف هزینه های هنگفت درصدد گسترش تفکر پلید وهابیت است

 
 

عربستان با صرف هزینه های هنگفت درصدد گسترش تفکر پلید وهابیت است

حضرت آیت الله نوری با اشاره به سفر مرموزانه بن سلمان به پاکستان و کشورهای منطقه گفت: عربستان با هزینه های هنگفت درصدد گسترش تفکر پلید وهابیت است.