فراماسونر

 
 

بررسی یک سوال مهم و پاسخ آن:آیا سید جمال الدین اسدآبادی فراماسونر بود

مخالفان سید، بیشتر به دلیل اسلامیتش، مبارزه با غرب، مبارزه با استبداد، بوجود آوردن یک نهضت و بیداری اسلامی، علیه سید مطلب می‌نویسند. البته هنوز هم تحقیق پیرامون سید جمال باید ادامه داشته باشد.  زندگی بسیاری از شخصیت‌های تاریخ ایران در پرده‌ای از ابهام و غبار وجود دارد. مانند سید جمال الدین اسد آبادی که به حق او را باید پایه گذار مبارزه اسلامی با استعمار دانست.  سید جمال‌الدین اسدآبادی،‌ در سال ۱۲۱۷ شمسی در اسدآباد همدان متولد شد. از پنج سالگی به فراگیری دانش نزد پدر خود پرداخت وبیشتر بخوانید