كسی كه با آبروی مسلمان معامله كند از درون آتش می‏ گیرد

 
 

کسی که با آبروی مسلمان معامله کند از درون آتش می‏ گیرد

حضرت ‌آیت الله جوادی آملی با بیان این که کار شیطان صدور سم به درون انسان است، گفت: ابلیس دشمنی بیرونی است و تا پایگاهی در درون نداشته باشد، نمی‏ تواند به انسان ضربه بزند.