ماه رمضان ماه رها شدن از بند گناه است

 
 

ماه رمضان ماه رها شدن از بند گناه است | انسان باید از محب بودن به محبوب شدن است

حضرت ‌آیت الله جوادی آملی گفت: تمام ما محب خدا هستیم چرا که همه هستی ما از خداست، اما تمام تلاش و کوشش ائمه(ع) این است که ما از مرحله محب بودن به مرحله محبوب بودن برسیم.