مرکز رصد اتاق تبلیغ خراسان

 
 

هشدار جدی مرکز رصد اتاق تبلیغ خراسان

اخیرا تخریب هدفمند و جهت دار مقام معظم رهبری،با موضوع خدشه به دستاوردهای ۳۰سال رهبری،در دستور کار شبکه های رسانه ای ،ماهواره ای و مجازی دشمن قرارگرفته است