مصون‌ سازی فرهنگی

 
 

هشت پیش ‌فرض‌ مصون‌ سازی فرهنگی

مصون‌ سازی فرهنگی بدان معنی است که جهان فرهنگی آن‌ چنان طراحی شود که از آسیب‌ ها و گزندها و تهدیدها برکنار و در امان بماند. پس مصون ‌سازی فرهنگی در جایی موضوعیت می ‌یابد که جهان فرهنگی دچار دست ‌اندازی ‌ها و تعرضات جهان ‌های فرهنگی بیگانه باشد… مفهوم «مصون‌ سازی فرهنگی» که رهبر انقلاب تا به حال چندین بار از آن استفاده کرده ‌اند، از جمله تعابیر نو و بی ‌پیشینه در ادبیات ایشان بود. اهتمام ایشان به فرهنگ به‌ عنوان امری اجتماعی که روح و هویت جامعهبیشتر بخوانید