مناجاتهای دلنواز

 
 

مناجاتهای دلنواز

عبادت، ستایش و عشق به معبود همواره در فطرت همه انسانها وجود دارد… عبادت، ستایش و همواره در فطرت همه انسانها وجود دارد و آنان در کوران حوادث و در هنگام بروز پیشامدهای سخت و مشکلات طاقت فرسای زندگی، از این موهبت فطری خویش بهره می گیرند؛ به این جهت در همه ادیان و مذاهب برای عبادت جایگاه ویژه و آداب و رسوم خاصی منظور شده است. اما از آنجایی که برخی از انسانها راه و روش عبادت صحیح را نمی دانند و گاهی در این وادی راه خطا میبیشتر بخوانید