نقد شرایط فعلی به دلیل جناح گرایی و سیاسی بازی نیست

 
 

نقد شرایط فعلی به دلیل جناح گرایی و سیاسی بازی نیست

امام جمعه مشهد گفت: نگاه امروز به مشکلات اقتصادی و نقد شرایط فعلی به دلیل جناح گرایی و سیاسی بازی نیست و این امر نقد دولت و دولت ستیزی و تخریب دولت محسوب نمی شود چرا که واقعیت فعلی جامعه ما است.