وزارت ارشاد نباید وارد مسائل سیاسی و حزبی شود

 
 

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مراجع وعلماء

  کار وزارت ارشاد به وسعت کل دنیا است/ ارشاد نظارت قوی بر انتشار کتاب داشته باشد/وزارت ارشاد در تبیین معارف دینی کمک کند/ کار در ارشاد سبک شمرده می شود/هنر در قالب موازین شرعی می تواند نشاط اجتماعی ایجاد کند/وزارت ارشاد نباید وارد مسائل سیاسی و حزبی شود/ ارتباط ارشاد با حوزه علمیه تقویت شود/قم شهری در تراز انقلاب/ یکی از مکان های مهم ما در فرهنگ عمومی شهر قم است/وزارت ارشاد به بازار نشر نظارت بیشتر کند/هیأت علمی در وزارت ارشاد ایجاد شود