پیامبران از هر نوع خطایی در ابلاغ حقایق و امور فردی و اجتماعی مصون هستند

 
 

پیامبران از هر نوع خطایی در ابلاغ حقایق و امور فردی و اجتماعی مصون هستند

استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان درباره اینکه عصمت پیامبران با ادله عقلی ونقلی اثبات شده است، گفت: در واقع هیچ خلاف وترک اولی از آنان سر نمی زند و آنان از هر نوع اشتباه و خطایی در ابلاغ حقایق و امور فردی و اجتماعی و همه شئون زندگی معصوم هستند.