درباره ما

اتاق فکر تبلیغ 

امروزه ﺳﺎﺯﻣﺎنی ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ حوزه ﺳﻴﺎﺳﺖﺳﺎﺯﻱ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺟﻤﻊﺍﻧﺪﻳﺸﻲﻭﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯﻱﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ وبه کانون تفکریا اتاق فکرشهرت دارد.کانون های تفکر یا اتاقهای فکر مراکز مطالعاتی و پژوهشی فکر هستند که با تاملات بنیادین، مفهوم پژوهی و مفهوم سازی می کنند.اتاق های فکردرواقع  ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠف کمی و کیفی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﺍﻥ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.اتاق های فکر ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ آگاه نمودن مدیران، ﺍﻧﻮﺍﻉ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ راﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺩﺍﻧﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ نخبگان  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ تا آنجا که اتاق فکررا بازوی پنهان مدیریت نوین لقب داده اند.با این وصف نقش اتاق فکر درعرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی به خوبی قابل مشاهده بوده وحتی بجرات میتوان ادعا نمودکه مدیریت فاقد این مجموعه ازدستاوردهای جدی بی بهره خواهدبود چراکه این اتاق فکراست که به پرسش های بنیادین پاسخ های بنیادین میدهد.

دراین راستابا همت جمعی ازنخبگان وپیشکسوتان عرصه فرهنگ وتبلیغ دینی  برای نخستین بار درعرصه تبلیغی کشوراقدام به تاسیس مجموعه اتاق فکربا هدف تسریع حرکت درجهت رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب وتحقق سندچشم انداز ونیزایجاد یک شبکه تبلیغی فعال وایجابی ودرنتیجه تولید بسته های فرهنگی متناسب با نیازهای روزجامعه وایجاد موجهای فرهنگی درمناسبتهای مختلف نمودیم.

پس ازتصویب تشکیل اتاق فکرتبلیغ، بلافاصله دبیرخانه  آن  استقرار یافته وپس از آن برای عضوگیری اقدام به دعوت ازمشاهیرونخبگان علمی وتبلیغی شهرواستان نمود که به لطف الهی  این مجموعه تاکنون توانسته است با برگزاری جلسات متعدد به صورت مجمع وکمیسیون های تخصصی  ودعوت ازبزرگان و چهرهای شاخص علمی وفرهنگی کشورمان گامهای مثبت وامیدوارکننده ای را درجهت ارتقاء سطح دانش تبلیغی مبلغان محترم وهمچنین سیاستگذاریهای کلان وراهبردی تبلیغ بردارد .

اعضاء محترم اتاق فکرکه تعدادشان درحدود ۷۰ نفراست همگی دارای تحصیلات عالیه حوزوی و حتی دانشگاهی وهمچنین دارای رتبه های عالی تبلیغی بوده که درسطح استان وکشورجزء مشاهیر ونخبگان امرتبلیغ شناخته شده وبعضادارای کرسی تدریس در حوزه و دانشگاه ونیزآثار وتالیفات مکتوب ورسانه ای بسیاری میباشند.

مدعوین جلسات نیزمتناسب با موضوعات آن از شخصیت های ممتازاستانی وکشوری با رای اعضا وطبق جدول زمانبندی شده انتخاب گردیده ودرصورت بومی نبودن میهمانان مقدمات وشرایط سفرآنان به مشهد مقدس فراهم میگردد.لازم به ذکراینکه برنامه سفربه مراکز علمی کشوروآشنایی هرچه بیشتر اعضا با دستاوردهای جدید نظام وپیشرفتهای قابل توجه دانشمندان عزیزکشورمان خصوصا در دهه اخیروهمچنین دیدارهای علمی با بزرگان واندیشمندان کشورنیز ازجمله برنامه های اتاق فکرتبلیغ بوده که بعنوان نمونه میتوان به سفراعضا ء اتاق فکربه شهراصفهان وبازدید ازپژوهشکده رویان وتاسیسات هسته ای کشورمان درمردادماه ۱۳۹۰ اشاره نمود .

تعداد جلسات برگزارشده اتاق فکر تبلیغ ازابتدای تشکیل آن تا کنون بطور متوسط هفته ای یک جلسه بوده که البته تعدادجلسات غیر رسمی خاص کمیته ها و کمیسیون ها هم که به جهت هماهنگی وبرنامه ریزی هرچه بهتر وتعیین موضوعات جلسات برگزار شده را نیز میتوان به آن اضافه نمود.

 مصوبات ونتایج حاصل از نشست هانیز پس ازتنظیم وبررسی در دبیرخانه اتاق فکرجهت اجرایی شدن دراختیار مسئولان ذیربط نهادهای فرهنگی وتبلیغی  قرار گرفته وهمچنین  پاره ای از آن جهت انتشاردراختیار مطبوعات ونیزپایگاههای  اطلاع رسانی  فعال دینی مانند حوزه نیوز ،رسا و …. دیگررسانه هاقرار میگیرد.

ازمهمترین عناوین مصوبات اتاق فکرتاکنون میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- تشکیل کمیسیون های تخصصی با توجه به کثرت موضوعات مطروحه در اتاق فکراشاره نمود.هرچندکه برگزاری جلسات به صورت مجمع عمومی نیز ازدستور کار اتاق فکر خارج نخواهد شد اما شکل گیری کمیسیون های تخصصی میتوانداز طرفی به استفاده بیشتر از ظرفیتهای فکری و توانمندیهای فردی اعضا انجامیده واز طرف دیگر شتاب بیشتری به پیشبرد برنامه های اتاق فکر ببخشد.

۲- تشکیل کارگروه رصد شبهات واقدامات فرهنگی دشمن در جنگ نرم

۳- تعیین بیش از ده اولویت تبلیغی و نزدیک به هفتاد مورد سرفصل محتوایی جهت ایام فاطمیه،رمضان،غدیر،محرم و صفر۱۴۳۲هـ ق در سال ۱۳۸۹ هـ ش .

۴- تعیین اولویت های اقدامات دشمن واقدامات مقابله ای با جنگ نرم

 ۵- تهیه محتوای تبلیغی جهت ایام رمضان و محرم ۱۴۳۲هـ ق در سال ۱۳۸۹ هـ ش .

 ۶- تعیین شعار محوری تبلیغ جهت تبلیغ در ایام  محرم ۱۴۳۲هـ ق در سال ۱۳۸۹ هـ ش .

 ۷- اولویت بخشیدن به مباحث جنگ نرم ،فرق و ادیان،خانواده ،قرآن،توحید باوری در تبلیغات دینی

 هرکدام ازاعضاء نیز طبق اساسنامه اتاق فکر میتواننند حسب تخصص وتوانمندی خود دو الی سه کمیسیون را جهت شرکت فعال خودانتخاب نموده وبدین منظور فرمهای نظر سنجی در اختیار اعضا قرارگرفته است.کمیسیونهای تشکیل شده تا کنون در چند حوزه به فعالیت می پردازند که به اختصار ذکر میگردد:

۱-کمیسیون آموزش های علمی وکاربردی تبلیغ که امر برنامه ریزی وارتقاء سطح علمی و مهارتی مبلغین گرامی را بر عهده دارد.

 ۲-کمیسیون تهیه محتواومحورهای علمی تبلیغی : که با شناسایی،ارزیابی ومعرفی متون روزآمدتبلیغی وهمچنین تهیه جزوات وعرضه بسته های فرهنگی آماده متناسب با برنامه ها وفصل تبلیغی به هدفمند بودن و جهتدار شدن تبلیغ کمک نماید. .(این کمیسیون تاکنون جلسات منظم وخوبی را دررابطه با تهیه محتوای تبلیغی ماه مبارک رمضان ومحرم الحرام امسال ویژه مبلغین برگزارنموده وحاصل آن تهیه جزوات و کتابچه هایی  است که قبل از اعزام در هردوفصل یاد شده تقدیم مبلغان گردیدکه با استقبال زیادی ازسوی آنان روبرو شده است).

۳- کمیسیون آسیب شناسی فرهنگ و تبلیغ دینی: این کمیسیون با استفاده نقطه نظرات ارزشمند وارشادات  بزرگان حوزه علمیه در امر بایسته های تبلیغ ، با ارزیابی های مستمرودقیق  از وضعیت علمی ،فرهنگی ومهارتی مبلغان و همچنین ارتباط با مناطق تبلیغی درشهرستان ها ونیزمخاطبان تبلیغ  ،به آسیب شناسی وضعیت کنونی تبلیغ درجامعه پرداخته وبا برگزاری جلسات منسجم و منظم خود سعی در شناخت واصلاح نقاط ضعف  تبلیغ وارائه راهکارهای اساسی مناسب درجهت کارامدی هرچه بیشترتبلیغ  دارد.

 ۴-کمیسیون طرح وبرنامه وایده های تبلیغی: که وظیفه بررسی طرح های یشنهادی اعضا ومبلغان را بر اساس موقعیت ها وامکانات تبلیغی متناسب با نیاز های روز جامعه بر عهده دارد.

۵- کمیسیون طرحهای استراتژیک تبلیغی وموارد خاص: که متشکل  از ۵کمیته با شرح وظایف خاص میباشد

۱-کمیته جنگ نرم :  آغاز بکار این کمیته بادعوت از مدیرکل محترم اطلاعات استان همراه بود و حضارمحترم درجلسه با وقایع واتفاقات روز وهمچنین توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب بویژه حوادث پس از انتخابات سال گذشته  وابعاد گسترده فتنه  آشنا شدند.(این جلسات اکنون نیز  با حضور سایر مسئولین امنیتی وقضایی بصورت مستمرادامه دارد).

۲-کمیته عفاف و حجاب: بررسی وضعیت  حجاب وپوشش در سطح جامعه وارائه راهکارهای فرهنگی در جهت مقابله موثر با بحران بدپوششی وبدحجابی را بر عهده دارد.

 ۳-کمیته ادیان: گفتگوی مشترک باادیان ابراهیمی با تکیه بر منطق ودکترین  زیبای قرآن کریم  را برعهده دارد.

 ۴-کمیته قرآن: فعالیت تخصصی  در زمینه تبلیغات با محوریت قرآن واثرگذاری وجذب بیشتر مخاطبان با استفاده از دستورالعمل ها و راهکارهای قرآنی در مواجهه با مشکلات فردی و اجتماعی ومقابله با حملات احتمالی دشمن علیه قرآن کریم.

  ۵-کمیته خانواده: که بحث مهم و جدی خانواده وآسیب های فراروی آن به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت در جامعه را بررسی و راهکارهای مناسب را در برخورد با معضلات فرهنگی با توجه به نقش خانواده ارئه مینماید..                                                                                                                                                                                                     تشکیل  کمیسیون ها وکارگروه های دیگری نیز در دستورکاراین دبیرخانه  قراردارندکه پس از تصویب درمجمع عمومی به اجرا درخواهند آمد مانند:کمیسیون تدوین تجارب گرانسنگ وارزنده تبلیغی مبلغان،وکمیسیون بررسی آسیبهای اجتماعی و…

این بود گوشه ای از فعالیتها ودستاوردهای اتاق فکرتبلیغ که با وجود مدت زمان اندکی که از تشکیل آن میگذرد توانسته با جذب نیروهای خلاق و موثرنتایج رضایت بخشی را به دنبال داشته و به دلیل آنکه اولین اتاق فکرتشکیل شده درعرصه تبلیغ ومبلغان درسطح کشورمیباشد، توانسته است کانون توجه  بسیاری از محافل علمی حوزوی،تبلیغی وشخصیتهای برجسته استانی و حتی کشوری گردیده وازنقطه نظرات راهگشای آنان بهره مندگردد.

محمدهادی مشیری

دبیر اتاق فکر تبلیغ


۱۱ نظرات برای درباره ما

 1. علی مقدادی گفت:

  با تشکر فراوان از زحمات دوستان و ارزوی توفیق روز افزون

 2. احمد گفت:

  این تشکر فراوان به خاطر آشنایی بسیار زیادی است که در این صفحه با ماهیت و فعالیت های این سایت برای مخاطبان حاصل آمده است؟!

  • مدیر اتاق فکر تبلیغ گفت:

   سلام علیکم آنچه مشاهده می فرمایید
   نسخه آزمایشی سایت است و از نظرات ارزشمند شما هم حتما بهره خواهیم برد.

 3. مهاجر گفت:

  نام اتاق فکر تبلیغ با محتوای الان که مشاهده می شه چه ربطی داره لطفا منو ارشاد کنین؟ ضمنا با @ یا هو دات کام برام میلش کنید

  • مدیر اتاق فکر تبلیغ گفت:

   سلام علیکم سایت در مراحل آزمایشی است ولی در تلاشیم تا اطلاعات و محتوای تبلیغی مورد نیاز مبلغان را فراهم سازیم.

 4. یار ولایت گفت:

  سلام
  خیلی خوب می شود اگر نظر های این جانب را تایید کنید

 5. با سلام و عرض خسته نباشید…(نظر خصوصی)
  دوستان گرامی، در فعالیت های فرهنگی به کمک شما نیاز دارم. چند سالی هست در این حوزه مشغول فعالیت هستم. می خواستم برای محور کار جدیدم که در کانون مسجد هست کمی کمکم کنید، این خبری هست که شما بازتاب دادید، می توان این بسته فرهنگی رو درخواست کنم؟
  http://www.otaghfekr.ir/1392/04/05/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%81/

  درمورد بنده هم می توانید به ادرس های زیر بروید:
  http://hekmatema.blog.ir/

  http://hikmatema.blogfa.com/

  http://jelbab.net/

  ایمیل هم که درج شد
  ۲۲۶۱۳۶۳@gmail.com

  ممنون و متشکر از لطف شما

 6. سلام علیکم
  جای این تشکل سالها در حوزه علمیه خالی بود که بحمدالله و با درایت و پشتکار جناب حجه الاسلام مشیری محقق شد.
  ان شاء الله موفق و پیروز باشید و امیدوارم طلاب محترم قدر موقعیت بوجود آمده را بدانند.

 7. مهدی گفت:

  سلام.کار جالبیست.جایش در حوزه مشهد خالی بود.

 8. محمد هادی گفت:

  باسلام وعرض ادب
  خوشحالم دیدگاه ها و بیانات امام جمعه شهر بغداد رو در سایت منعکس می کنید اگر مایل باشید اخبار و دیگر دیدگاه های ایشون رو می تونم براتون ارسال کنم
  با تشکر
  محمد هادی ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 7 = 10