افزایش گرایش به اسلام

 
 

افزایش گرایش به اسلام در مکزیک

گرایش به اسلام و ساخت مساجد جدید در مکزیک رو به افزایش است.