امام راحل

 
 

تحلیل رابطه میان مردم و امام راحل

شکی نیست که میان شخص امام راحل و مردم در همه عرصه ها اعم از دوره پیش از انقلاب و دوران مبارزات و اوان پیروزی و همچنان پس از پیروزی و تشکیل حکومت اسلامی یک نوع رابطه عمیق و ناگسستنی وجود برقرار بوده و هرچه ا ز زمان این رابطه می گذشت هم بر عمق آن افزوده می شد و هم گستره آن را بیشتر می نمود.