انتقاد آیت الله العظمی نوری همدانی از سکوت مسئولین در برابر گستاخی های انگلیس

 
 

انتقاد آیت الله العظمی نوری همدانی از سکوت مسئولین در برابر گستاخی های انگلیس

حضرت آیت الله نوری همدانی از سکوت مسئولین کشور در برابر گستاخی های نخست وزیر انگلیس انتقاد کرد.