انگیزه رژیم پهلوی از حمله به فیضیه چه بود ؟

 
 

انگیزه رژیم پهلوی از حمله به فیضیه چه بود ؟

حمله ماموران رژیم ستم شاهی به مدرسیه فیضیه قم در دوم فروردین سال ۱۳۵۷ به خودی خود، در زمره تلخ ترین و عبرت انگیزترین وقایع تاریخ معاصر است.