اهتمام مباحث اخلاقی تاکید مراجع و بزرگان حوزه است

 
 

اهتمام مباحث اخلاقی تاکید مراجع و بزرگان حوزه است

عضو جامعه مدرسین گفت: طرح هدایت تحصیلی بحث علمی تربیتی است و کسی که می خواهد از استاد و موقعیت خود استفاده ببرد، باید مباحث تربیتی اخلاقی را در کنار امور تحصیلی جدی بگیرد.