بازدارنده ها در راه انقلاب اسلامی ایران

 
 

بازدارنده ها در راه انقلاب اسلامی ایران

فعّالیّت الآن در این جهت است که می خواهند این انقلاب را در خودش ایجاد نفاق و اختلاف کنند و مدفونش کنند. جوان های ما توجه داشته باشند به اینکه آمریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما، با قلم می آید.