بومی سازی روش های تبلیغ در حوزه کهن خراسان

 
 

بومی سازی روش های تبلیغ در حوزه کهن خراسان

معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان، بومی سازی سرفصل های تبلیغ را یکی از مهمترین ارکان تاسیس مدرسه تبلیغ در این حوزه دانست.